ورق سقفی گالوانیزه

ورق سقفی گالوانیزه

ورق های سقفی

 

کاربرد ورق ها:

از جمله موارد کاربرد این ورق ها در پوشش سقفهای شیب دار با شیب حداقل ۱۵% می باشد.

مرحله نصب:

برای نصب این نوع ورق ها نیاز به یک شبکه زیر سازی فلزی که بوسیله پروفیل هایی با مقاطع قوطیmm 40×۴۰ یاmm40×۸۰ یا Z شکل می باشدو باید پروفیل های اصلی این شبکه که با ورق ها درگیر می باشد در خلاف جهت  قرار گیری ورق ها  اجرا شودو حداقل فاصله قوطی ها می بایستیcm50 و حداکثرcm75 قرار گیرند .

اولین ورق طرح سفال را از ابتدای بام روی زیر سازی قرار داده و قبل از پیچ کردن، ورق دوم را که دارای  cm 10 اورلب جهت همپوشانی می باشد بر روی ورق اول قرار می گیرد و در قسمت تلاقی این دو ورق با پروفیل زیر سازی یک پیچ سرمته دارcm5 قرار می گیرد.در هر یک متر مربع از این ورق ها باید حداکثر ۹ پیچ در نظر گرفته شود و این پیچ ها حتماَ باید در محل های برآمده روی ورق ها ایجاد شود و در محل آبروی گام ورق (فرو رفتگی) قرار نگیرد . در بعضی مواقع جهت عایق کردن این نوع ورق ها از پشم شیشه و توری مرغی و یا فوم این عمل استفاده می شود به این صورت که ابتدا توری مرغی را روی شبکه زیر سازی پهن کرده سپس پشم شیشه را روی آن قرار داده می شود و در نهایت ورقها را روی سازه زیر سازی پیچ می کنند.

ورق طرح ذوزنقه

 

ورق گالوانیزه ذوزنقه ای شکل به ضخامتmm 5/0و به عرض فرم داده شدهcm 110 کهcm 10 آن برای همپوشانی و اورلب با ورق مجاور که در نهایتcm 100 آن مفید روی بام قرار می گیرد .

این ورق پیش رنگ شده به صورت کوره ای و تولید شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشد که به صورت رول شده و عرضcm 120 از شرکت مذکورخریداری می شود و پس از مراحل فرم دهی (طرح ذوزنقه)به اندازه طولی که مشتری سفارش داده است عرضه می شود و از جمله موارد کاربرد آن در پوشش سقف های شیب دار با حداقل شیب ۱۰%صورت گیرد .

نصب:

برای نصب این ورق ها نیاز به یک شبکه زیر سازی فلزی که بوسیله پروفیل هایی با مقطع قوطیmm 40×۸۰ یا                    mm40×۶۰ ویا Z شکل اجرا شده است ،می باشد . می بایست پروفیل های اصلی این  شبکه که با ورق ها درگیر است در خلاف جهت قرار گیری ورق ها نصب شود  که حداقل فاصله این پروفیل ها بایدcm 50 و حداکثرcm 100 باشد  .

اولین ورق طرح ذوزنقه را از ابتدای بام روی زیر سازی قرار داده و قبل از پیچ کردن ورق دوم را که دارای cm 8 اورلب جهت همپوشانی میباشد بر روی ورق اول قرار می گیرد و قسمت تلاقی این دو ورق با پروفیل زیر سازی،یک پیچ سرمته دارcm5 ایجاد می شود و در هرمتر مربع از این ورق ها می بایستی حداقل ۶پیچ در نظر گرفته شود و این پیچ ها حتماً باید در محل های برآمده روی ورقها ایجاد شود و در محل آبروی گام ورق(فرو رفتگی) قرار نگیرد.در بعضی مواقع جهت عایق بندی سقف از  پشم شیشه و تور مرغی یا فوم استفاده می شود به طوری که ابتدا توری مرغی را روی شبکه زیرسازی پهن کرده سپس پشم شیشه را روی آن قرار می دهند در نهایت ورقهای طرح  ذوزنقه را روی سازه زیرسازی پیچ می کنند.

تیزه خط الراس:

اگر سقف بصورت دو شیب (به شکل هشتی یا عدد ۸)اجرا شده باشد در قسمت خط الراس که ورق ها نصب شده درزی وجود دارد. باید برای پوشاندن این درز ، ورق  از جنس و رنگ ورق طرح ذوزنقه طبق زاویه مشخص شده سقف تولید شود و طول آنm200 و عرض آنcm 45 است که به وسیله پیچ در قسمت در گیر با برآمدگی ورق طرح ذوزنقه اتصال داده می شود.